Financiële steun

André & Dorien hebben geen salaris of vast inkomen. De kosten voor hun levensonderhoud in Rwanda en de kosten van het bijbelvertaalwerk waaraan zij in Tanzania meewerken, worden gedekt door een persoonlijk betrokken achterban. 

Het uitzenden van een gezin voor zendingswerk kost veel geld. Maar omdat het vertalen van de Bijbel zo belangrijk is, willen wij u uitnodigen om samen dit belangrijke werk mogelijk te maken.

Hoeveel is er nodig?
In samenwerking met Wycliffe wordt er ieder jaar zorgvuldig een inschatting gemaakt van alle kosten die met het leven in Rwanda en het werken als bijbelvertalers in Tanzania gepaard gaan. De begroting dekt de volgende kosten:

  • Leefkosten: Huisvesting, bewaking, onderhoud, gas, water, elektriciteit, telefoon, boodschappen, autokosten,  financiële ondersteuning van enkele gezinnen in Tanzania, vakantie, etc.
  • Schoolkosten: Schoolgeld internationale school, bijdrage leermateriaal, kosten aanvullend Nederlands thuisonderwijs, etc..
  • Verblijfskosten: Verblijfsvergunning, werkvergunning en lokale inkomstenbelasting.
  • Werkkosten: Trainingen, reiskosten voor vertaalcontroles, onderhoud en vervanging laptop, jaarlijkse conferentie veldorganisatie, vakliteratuur, etc.
  • Medische kosten: Internationale ziektekostenverzekering, eigen risico, abonnement Flying Doctors, arbeidsongeschiktheidsverzekering, brillen, etc.
  • Oudedagvoorziening: Sparen voor pensioen en premie voor aanvullende AOW (zendingswerkers bouwen in Nederland geen pensioen meer op en moeten daarom zelf sparen).
  • Verlofkosten: Sparen voor vliegtickets voor verlof elke drie jaar plus kosten dubbele huisvesting ieder verlof.
  • Communicatiekosten: Nieuwsbrieven, gebedsbrieven, kerstgroet, website en weblog, etc.
  • Organisatiekosten: 10% van alle giften dragen we af aan Wycliffe om het organisatorische werk te bekostigen.

De kosten voor 2021 zijn begroot op € 85.460, plus € 14.554 eenmalige kosten; totaal € 100.014. Dit bedrag is flink hoger dan de jaren ervoor. De belangrijkste reden is de verhuizing naar Kigali, Rwanda en alle kosten die daarmee samen hangen. Naast de eenmalige verhuiskosten en het aanschaffen van een nieuwe auto, is het gewone leven in Rwanda nogal duurder dan in Tanzania. Ook worden de kosten voor onderwijs van de kinderen flink hoger: het lesgeven thuis stopt en alle drie kinderen gaan nu naar een internationale school. Volgend jaar zal de totale begroting naar verwachting rond de € 80.000 liggen.

Financieel ondersteunen?
We zijn dankbaar voor iedere gift, grote en kleine! We stimuleren mensen echter graag om een maandelijkse toezegging te doen. Vooral structurele steun is belangrijk om dit werk, dat jaren in beslag kan nemen, te kunnen doen.   

Wilt u het werk van André & Dorien structureel gaan ondersteunen? Klik hier om uw maandelijkse steun te regelen of om een eenmalige gift over te maken.

Wilt u graag eerst meer informatie, mail gerust even naar onze penningmeester (Dick Westeneng) of bel hem op 0318-624512.

Gift overmaken?
Giften zijn welkom op rekening NL69RABO0145967905  t.n.v. Wycliffe Comite Kamphuis. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar (Wycliffe heeft een ANBI-toekenning).

Tip: overweeg een schenkingsovereenkomst met Wycliffe. Dit biedt u belastingvoordelen wanneer u toezegt voor minimaal 5 jaar een gift over te maken naar Wycliffe ten behoeve van het bijbelvertaalwerk van André en Dorien.

Doneer Online ideal


Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Het thuisfrontcomité